کنجد فوق بوجار قهوه ای (افغانی)


کنجد بوجار تونلی قهوه ای نوع تمیز شده کنجد به حال خود افغانی می باشد. این کنجد پس از ورود به ایران توسط دستگاه های مکانیزه مجدد بوجاری و پاک می شود و تمامی ناخالصی موجود در کنجد مانند سیخ و برگ و کنجدهای پوک و ریز از کنجد جدا می شود. این کنجد برای روغنگیری مناسب و تمیز می باشد.